ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

DIGID.PL

O NAS

Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.digid.pl (dalej jako: „Strona” lub „Strona Internetowa”) są wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą DIGITAL DREAM DIGID SPÓŁKA CYWILNA (adres miejsca wykonywania działalności i do doręczeń: ul. Krakowska 40/42 lok. 28, 42-202 Częstochowa), NIP spółki cywilnej: 9492258593, REGON spółki cywilnej: 523886438, adres poczty elektronicznej: hello@digid.pl oraz numer telefonu: +48 793 704 760 lub +48 603 299 303, to jest:

 1. wspólnik Karolina Mróz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KAROLINA MRÓZ (adres: ul. Krakowska 40/42 lok. 28, 42-202 Częstochowa) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 9491917527, REGON: 241094566;
 2. wspólnik Sandra Salamandra prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SANDRA SALAMANDRA SEMAI (adres: ul. Ignacego Krasickiego 12, 42-450 Rokitno Szlacheckie) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 6492286872, REGON: 388408192;

– zwane dalej łącznie jako: „Właściciel” lub „Administrator”.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejsza Strona ma wyłącznie charakter informacyjny, co oznacza, że za pośrednictwem Strony nie jest możliwe zawarcie umowy sprzedaży ani umowy o świadczenie usług. Wszelkie reklamy, cenniki, katalogi i inne informacje o produktach i usługach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy. Zawarcie umowy może nastąpić na skutek indywidualnego zapytania skierowanego do Właściciela oraz po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębnymi ogólnymi warunkami sprzedaży lub świadczenia usług określonymi przez Właściciela oraz mogą być przedmiotem ustaleń stron, prowadzonych przed zawarciem umowy na przykład drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Właściciela.

Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. korzystanie z usług elektronicznych Strony).

KORZYSTANIE ZE STRONY

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony Właściciel udostępnia informacje
o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz swoich produktach i usługach.

Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań technicznych:

 1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
 2. Dostęp do poczty elektronicznej.
 3. Przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge.
 4. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.


Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest również wykorzystywanie Strony do rozpowszechniania niezamówionych informacji handlowych (spam).

Korzystanie ze Strony wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych użytkownika. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Właściciel zaleca, aby użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.

Możesz w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt
z Właścicielem Strony:

 1. za pomocą formularza kontaktowego;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: hello@digid.pl;
 3. telefonicznie pod numerem: +48 793 704 760 lub +48 603 299 303;
 4. pisemnie lub osobiście pod adresem: ul. Krakowska 40/42 lok. 28, 42-202 Częstochowa.


W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od jego otrzymania.

USŁUGI ELEKTRONICZNE

Na Stronie Internetowej dostępna jest usługa elektroniczna – formularz kontaktowy.

Korzystanie z formularza kontaktowego możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez użytkownika – (1) przejściu do zakładki „Kontakt”, (2) wypełnieniu formularza kontaktowego oraz (3) kliknięciu pola „Wyślij” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. Formularz kontaktowy wymaga podania treści wiadomości kierowanej do Właściciela oraz następujących danych kontaktowych użytkownika: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.

Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za jego pośrednictwem.

Wszystkie treści wysyłane za pośrednictwem Strony Internetowej powinny być rzetelne, zgodne z prawem oraz zawierać prawdziwe informacje. Niedozwolone jest przesyłanie treści naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd Właściciela albo inne osoby, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne strony, produkty i usługi.

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jej ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń wyłącznie w zakresie własnego, niekomercyjnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w szerszym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

KONTAKT Z NAMI

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt
z Właścicielem Strony:

 1. za pomocą formularza kontaktowego;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: hello@digid.pl;
 3. telefonicznie pod numerem: +48 793 704 760 lub +48 603 299 303;
 4. pisemnie lub osobiście pod adresem: ul. Krakowska 40/42 lok. 28, 42-202 Częstochowa.